Adatvédelmi tájékoztató

Múzeumpedagógiai foglalkozásokra, táborokra, tanfolyamokra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatónk itt olvasható.
Szerző: Skanzen 2019. október 28.

Adatvédelmi tájékoztató

 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum (továbbiakban „Adatkezelő”; székhely: 2000 Szentendre, Sztaravodai út 75.) mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.

 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum tiszteletben tartja az Ön (továbbiakban „Érintett”) személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Ez a tájékoztató tömör, egyszerű módon foglalja össze, hogy milyen adatokat gyűjtünk, azokat miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az általunk igénybe vett eszközöket és az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.

 

Részletes szabályozás az említett rendeletben található, további információigény esetén javasoljuk a Rendelet tanulmányozását.

 

1. Adatkezelő megjelölése, elérhetőségei

 

Adatkezelő neve:                                                          Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Székhelye:                                                                        2000 Szentendre, Sztaravodai út 75.

Postai címe:                                                                      2001 Szentendre Pf.: 63.

Ügyfélszolgálat e-mail címe:                                      adatvedelem@skanzen.hu

Panaszkezelés helye és elérhetőségei:                Titkárság, 26/502-501

 

2. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak

 

Adatkezelés célja

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.

A cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatásokat, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

Adatkezelő a személyes adatokat jogos érdekből kezeli az alábbi esetekben:

 • oktatási, képzési tevékenységhez résztvevői/oktatói jelentkezési, szerződéskötési szándék
 • oktatási, képzési tevékenységhez résztvevői/oktatói ajánlattétel
 • oktatási, képzési tevékenységhez résztvevői/oktatói szerződés teljesítés
 • oktatási, képzési tevékenység üzemeltetés biztosítása
 • gyerektábor szervezés
 • rendezvény szervezés
 • vállalkozási szerződések teljesítése, szerződéskötési szándék, a tevékenységhez kötődő számlázási adatok nyilvántartása és kezelése
 • szolgáltatás és ügyfél-kapcsolattartás biztosításához informatikai háttér működtetése
 • érintett, ügyfél (látogató, rendezvényen résztvevő, szolgáltatást igénybe vevő) beazonosítása,
 • a termék/szolgáltatás megrendelés rögzítése, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldése során
 • bérelt eszközök nyilvántartása, elszámolása a látogatók esetében
 • a fizetés lebonyolításának lehetősége
 • az Érintett adatainak szolgáltatásteljesítés céljából történő nyilvántartása
 • szolgáltatás biztosításához informatikai háttér működtetése
 • személy- és vagyonvédelem

 

Adatkezelő a személyes adatokat önkéntes hozzájárulással kezeli az alábbi esetekben:

 • hírlevél feliratkozás
 • oktatási programhoz kapcsolódó rendezvény meghívás, szakmai rendezvényeken részvétel
 • rendezvényeken/táborban készült fotók/videók kezelése és publikálása
 • weboldal felhasználásának elemzése, és felhasználói élményének fejlesztése
 • látogatói, rendezvény résztvevői értesítés
 • marketing értesítés

 

Adatkezelő a személyes adatokat jogszabályi kötelezettségből adódóan kezeli az alábbi esetekben:

 • számla kiállítás
 • IKSZ jelentkezés (A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133§)
 • pályázati eljárásban rögzített követelmények szerint az érintettek kezelése esetén

 

A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak

Előzőknek megfelelően a megjelölt jogalapra hivatkozva a következő adatokat gyűjtjük és kezeljük a megjelölt megőrzési ideig.

 

JOGOS ÉRDEK ALAPJÁN KEZELT ADATOK

Adat megnevezése

Megőrzési idő

Név (kiskorú, törvényes képviselő)

Megőrzési idő a jogos érdek megszűnése vagy a hozzá kapcsolódó törvényi előírás (Ptk. 6:22§) szerint 5 év

 

Lakcím, értesítési/levelezési cím

Születési idő

Telefonszám/email-cím

Résztvevő cégénél betöltött pozíciója

Számlázási cím

 

ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁSSAL KEZELT ADATOK

Adat megnevezése

Megőrzési idő

Név

Megőrzési idő a hozzájárulás, engedély visszavonásáig

Email cím

Értesítési/levelezési cím

Telefonszám

Fotó és videó felvételek

 

JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉG ALAPJÁN KEZELT ADATOK

Adat megnevezése

Megőrzési idő

Név (kiskorú, törvényes képviselő)

Megőrzési idő a jogszabályi előírások szerint (a megbízási szerződés lejárta vagy a számla keletkezésének dátuma után 8-5 évig), illetve pályázati követelmények szerint

Születési idő

Oktatási azonosító

TAJ szám

Értesítési/levelezési cím

Számlázási cím

Email cím

 

3. Személyes adatok összegyűjtése, felhasználása és továbbítása

 

Adatkezelő személyes adatok begyűjtése esetén a vonatkozó jogi előírásokat, korlátozásokat és etikai normákat betartja.

 

Adatkezelő:

 • Időben, az adatkezelés megkezdése előtt, az előírt módon tájékoztatja Érintettet az adatkezelési gyakorlatáról.
 • Kizárólag meghatározott céllal gyűjt, tárol és használ fel személyes adatokat. A begyűjtött információ mindig az adott célnak megfelelő, annak szempontjából releváns és megfelelő mértékű.
 • Az adott cél szempontjából ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett személyes adatai a célnak megfelelő mértékben teljesek, pontosak, naprakészek és megbízhatóak legyenek.
 • Promóciós célokra kizárólag az ön beleegyezésével használja személyes adatait és lehetőséget ad arra, hogy az ilyen jellegű kommunikációt megtiltsa.
 • Arányos és körültekintő lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett személyes adatainak védelmét biztosítsa, beleértve az olyan eseteket, ha azokat harmadik fél számára továbbítja. Adattovábbítás harmadik fél számára Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül nem történik.

 

Adatkezelő az adatokat a következő címzetteknek továbbítja:

 • Oktatás esetén: oktatók, oktatási és kapcsolódó szolgáltatások szervezéssel foglalkozó munkatársak és adatfeldolgozók,
 • Cselekvőképtelen gyermek esetén Gyámhatóság
 • Rendezvények résztvevői, szakmai anyag véleményezők, szakértők, rendezvény szervezéssel foglalkozó munkatársak és adatfeldolgozók,
 • Könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói

 

4. Személyes adatok hozzáférése, módosítása, helyesbítése, hordozhatósága

 

Hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)      az adatkezelés céljai;

b)      az érintett személyes adatok kategóriái;

c)       azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

 

Módosítás, helyesbítés

Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Hordozhatóság

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a)      az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, ahol az Érintett az egyik fél; és

b)      az adatkezelés automatizált módon történik.

 

5. Személyes adatok törlése, korlátozása, tiltakozás joga

 

Törlés

(1)   Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)      a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)      Érintett az Ügyfélszolgálaton keresztül visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)       Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból vagy közvetlen üzletszerzési adatkezelés miatt tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)      a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)      a személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)       a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek történő, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2)   Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a)      a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)      a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c)       Munkahelyi egészségügyi vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d)      Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e)      jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Korlátozás

(1)   Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)      Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)      az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)       Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)      Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival szemben.

(2)   Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3)   Adatkezelő Érintett, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Tiltakozás

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés történik, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

6. Személyes adatokon alapuló automatizált döntéshozatal, profilalkotás

 

Adatkezelő sem manuális, sem IT támogatott automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem végez.

 

7. Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

 

Felhasználó a személyiségi jogainak megsértése esetén, valamint a Rendeletben meghatározott esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérheti:

 

Név:                      Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím:            1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                      1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon:              +36 (1) 391-1400
Fax:                       +36 (1) 391-1410
Web:                    naih.hu
E-mail:                  ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

8. Tájékoztató változásai

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen „Tájékoztatót” bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot weboldalain közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

 

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

 

Utolsó frissítés: 2019.10.28.

Skanzen adatvédelmi tájékoztató adatvédelem adatvédelmi szabályzat múzeumpedagógia adatvédelem


Kapcsolódó cikkek
Szolgáltatások

Turisztikai programok

Szeretne kóstolót kapni Magyarországból? Ízletesen és élményszerűen mutatjuk be hazánk értékeit. Tekintse meg a szentendrei Skanzen turisztikai ajánlatait!
Látogatás

Adventi Hétvégék

Újra kinyit a Skanzen egy-egy adventi hétvégére a téli időszakban. Hangolódjon nálunk a karácsonyra, készítsen sajátkezűleg ajándékot szeretteinek!