Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

A Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ a hazai múzeumok szakmai mozgatórugójaként széleskörű tevékenységet fejt ki a múzeumi szakmában.
Szerző: Skanzen 2019. október 15.

Kik vagyunk?

A Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum (SZNM) egyik igazgatóságaként működik. A Múzeum 2006-ban kapott felkérést a kultúráért felelős minisztériumtól országos hatókörű múzeumpedagógiai és általános múzeum­ismereti képzési, módszertani és információs központ létrehozására, az ezzel kapcsolatos múzeumi feladatok országos szintű koordinálására.

 

A MOKK feladata a múzeumok és a múzeumokkal együtt­működő közgyűjtemények, a felsőoktatási, köznevelési, közművelődési intézmények tevékenységét alakító hazai és nemzetközi trendek, a múzeumokat érintő kultúrpoliti­kai, társadalmi, gazdasági és technológiai változások fel­tárása, széles körű megismertetése. Kutatásainkkal, mód­szertani fejlesztéseinkkel, képzéseinkkel szemléletváltó folyamatokat indítunk el. Támogatjuk a múzeumokat társa­dalmi hasznosságuk növelésében. Célunk annak elősegí­tése, hogy a muzeális intézmények képesek legyenek a célcsoportjaik igényeit figyelembe vevő, a szakmai elvárá­soknak megfelelő, korszerű kiállításokat, szolgáltatásokat, látogató- és iskolabarát környezetet létrehozni.

 

Kutatásaink, módszertani fejlesztéseink

A hazai múzeumok modernizációját támogató, hiánypótló kutatásokkal, innovációt generáló módszertani ajánlá­sokkal, mintaprojektekkel, konferenciákkal a kulturális szakemberek és pedagógusok szemléletformálását, kom­petencia- és készségfejlesztését támogatjuk. Módszertani fejlesztéseink legfontosabb területei:

 • korszerű interpretációs, ismeretátadási módszerek
 • a múzeum szolgáltató jellegének erősítését szol­gáló módszerek bevezetése, alkalmazása a gyakor­latban
 • a múzeumi minőségmenedzsment megalapozása
 • a kulturális intézmények közösségi és társadalmi szerepvállalásának erősítése
 • önkéntesek és iskolai közösségi szolgálatot telje­sítő diákok tudatos menedzsmentjének támogatása
 • az esélyegyenlőség és a kultúrához való hozzáfé­rés támogatása.

Módszertani fejlesztéseink és képzéseink a kutatásaink eredményein, illetve hazai és nemzetközi jó gyakorlato­kon alapulnak.

 

Országos Múzeumi Koordinátori Hálózat

Országos hatókörű - 41 múzeumi szakemberből álló - múzeumi koordinátori hálózatot működtetünk. Megyei múzeumi koordinátoraink szaktanácsadóként, aktív összekötő kapocsként működnek a MOKK, a muzeális intézmények, illetve a velük kapcsolatban álló oktatási in­tézmények között. Segítenek:

 • a korszerű múzeumi szemlélet, a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok, valamint a legfrissebb múzeumpedagó­giai módszerek széleskörű elterjesztésében,
 • a múzeumok és közoktatási intézmények közötti tartalmas együttműködések kibontakoztatásában,
 • a helyi, megyei, régiós múzeumi fejlesztések megvalósításának szorgalmazásában.

 

Kiadványsorozataink

Fontosnak tartjuk, hogy a képzések tananyagait és a kutatásokkal, módszertani fejlesztésekkel összefüggő tanulmányokat online és nyomtatott kiadványokban is megjelentessük.

 • Múzeumi iránytű sorozat - kutatások, módszer­tani fejlesztések eredményei, szakmai tovább­képzéseket támogató kiadványok
 • Múzeumiskola sorozat - oktatási segédanyagok képzéseinkhez

 

Képzéseink

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2008-ban a hazai múze­umok között elsőként lett az Akkreditációs Testület által minősített akkreditált felnőttképző intézmény. A szakemberképzés a MOKK korábbi és jelenlegi pro­jektjeiben is kiemelt szerepet játszik. Gyakorlatorientált kurzusaink a legújabb módszertani fejlesztéseink ered­ményeit adják át, előadóink neves hazai szakemberek. 2017-től kiemelt európai uniós projektjeink keretében újabb ingyenes képzésekkel bővült képzési palettánk. Igény esetén egyedi tematika szerint kidolgozott, kihelyezett képzések szervezését is vállaljuk.

 

 

Európai Uniós projektjeink

 

Cselekvő közösségek

EFOP-1.3.1-15-2016-00001 

A kiemelt európai uniós projekt 2016. szeptember 16-án indult. A projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum MOKK vezetésével, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumi partnerségével 36 hónap alatt valósul meg 3 milliárd forintos költségvetésből. Célja a társadalmi aktivitás növelése, a fejlesztésbe bevont településeken a közösségi szerepvállalás erősítése, a települések önkormányzatai, kulturális intézményei és lakosai közötti kapcsolatok erősí­tése, az együttműködés kultúrájának magasabb szintre emelése. A projektcélok elérését kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat segíti.

 

Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek

EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001

2017. február 1-jén indult a Szabadtéri Néprajzi Múzeum MOKK vezetésével és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár konzorciumi együttműködésével a 36 hónapig tartó, 2 milliárd forint költségvetésű kiemelt projekt. Célja a múzeumok és könyvtárak felkészítése arra, hogy a társadalom fiatal korosztályára fókuszálva választ tudjanak adni az új társadalmi-gazdasági kihívásokra. A köznevelési rendszert érintő múzeumi és könyvtári fejlesztési tevékenységek az érintett intézmények szakemberei, a pedagógusok és a jövő pedagógusainak érzékenyítése által valósulnak meg.

 

Múzeumi A' La Carte

A hazai muzeális intézmények múzeumpedagógiai és kiállítási online adatbázisa. Hasznos segítséget jelent a pedagógusok számára a tananyaghoz kapcsolható múzeumi foglalkozás kiválasztásában, illetve a múzeu­mok iránt érdeklődők számára a múzeumlátogatás meg­tervezéséhez, a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. Böngésszen régió, tantárgyi kapcsolódás, tematika vagy a célcsoport életkora szerint a múzeumpedagógiai foglalko­zásokra, illetve kiállításokra vonatkozó információk között!

 

A több mint 200 hazai muzeális intézmény programkínálata itt érhető el. 

 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ
www.mokk.skanzen.hu             
                                                                                                 

MOKK Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ múzeumi módszertan múzeumi kutatások múzeumi képzések


Kapcsolódó cikkek
Látogatás

A test határai

2020-ban Határtalan Skanzen címmel tematikus évet rendeztünk, amely sok szempontból járta körbe a határ kérdését. Idén tovább bővítettük a témakört, és új időszaki...